Aktualizacja danych w umowach

Aby realizacja umowy, a zwłaszcza komunikacja z Odbiorcą ciepła odbywała się bez zakłóceń, ważna jest dbałość o aktualne dane w umowach. MPEC –Konin przypomina Państwu o konieczności informowania firmy o wszelkich zmianach dotyczących strony umowy np, adresu odbiorcy oraz adresu do korespondencji. Aktualność danych w umowach pozwala uniknąć problemów z terminowym i skutecznym otrzymaniem informacji od firmy tj.; pism, faktur, czy też informacji o ewentualnych  przerwach w dostawie ciepła. 

Zgodnie z zapisami w umowie  sprzedaży ciepła o zmianach danych, a w szczególności zmianie adresu, Odbiorca ma obowiązek  powiadomić Dostawcę  niezwłocznie pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u Dostawcy.

Pamiętajmy , że każda zmiana w umowie sprzedaży ciepła wymaga formy pisemnej, jest to zapisane w treści umowy.