Charakterystyka systemu

MPEC-Konin Sp. z o.o. dostarcza ciepło systemowe swoim odbiorcom za pośrednictwem dwóch sieci ciepłowniczych: 

Sieć nr 1 

Miejski system ciepłowniczy zasilany jest aktualnie z bloków biomasowych w Elektrowni Konin (źródło nr 1) oraz z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (źródło nr 2), będącego w strukturze spółek miejskich (MZGOK). Od 2024 roku planowane jest uruchomienie dodatkowego źródła wytwarzania ciepła- ciepłownia geotermalna na wyspie Pociejewo w Koninie, na którą spółka MPEC – Konin uzyskała wszystkie zgody i pozwolenia oraz otrzyma dotację z NFOŚiGW na częściowe sfinansowanie jej budowy.
Miasto Konin jest jednym z nielicznych miast w Polsce, w których ciepło wytwarzane jest prawie w całości z odnawialnych źródeł energii (OZE) co zapewnia, że system ciepłowniczy miasta jest „efektywny energetycznie”.
System ciepłowniczy jest systemem  wodnym  pracującym  z regulacją jakościowo – ilościową w okresie sezonu grzewczego ze zmiennymi parametrami i maksymalną temperaturą w źródłach ciepła 130/71oC przy temperaturze zewnętrznej (-18oC) oraz z regulacją ilościową, ze stałą temperaturą wody zasilającej około 70oC w okresie poza sezonem. W sytuacji przerwy remontowej lub awarii w źródle nr 1, dostawa ciepła do sieci ciepłowniczej  jest realizowana ze źródła nr 2.
Zasadniczo system ciepłowniczy jest systemem promieniowym, jednak jego część wykonana jest w układzie pierścieniowym, co podnosi niezawodność dostaw ciepła dla znacznej części Odbiorców w Koninie prawobrzeżnym. Dzięki dwóm pierścieniom realizowanym przez magistralę Osiedla Zatorze oraz osiedla III istnieje możliwość wykonania alternatywnych połączeń obejmujących wybrane rejony miasta.
Dążąc do ograniczenia strat ciepła na przesyle i zoptymalizowania pracy sieci, MPEC – Konin od 1992 roku systematycznie wymienia stare sieci kanałowe na nowocześniejsze – preizolowane, często o mniejszych średnicach (likwidacja przewymiarowania sieci) i krótszych odcinkach. Eksploatowana sieć magistralna jest siecią napowietrzną, kanałową i preizolowaną. Niekorzystne ukształtowanie sieci oraz jej duża rozpiętość (odległość od źródła do Osiedla Sikorskiego wynosi ok.16,6 km) stanowi problem eksploatacyjny pokonywany przez służby techniczne MPEC – Konin, realizujące bezawaryjną i ciągłą dostawę ciepła. Dodatkowym problemem mającym wpływ na koszty inwestycyjne i straty ciepła na przesyle jest całkowita długość sieci i przyłączy w mieście, która jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do zapotrzebowania na ciepło przez Odbiorców i wynosi około 163 km.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. dostarcza na terenie miasta Konina ciepło systemowe do 2333 węzłów cieplnych, z czego 1490 węzłów jest własnością odbiorców indywidualnych. Pozostałe 843 węzłów dostarcza energię cieplną do placówek oświatowych, służby zdrowia, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, placówek handlowych i produkcyjnych. W tych obiektach własność MPEC – Konin stanowi 508 węzłów, z których wszystkie wyposażone są w automatykę pogodową reagującą na zmiany temperatury zewnętrznej, a część z nich posiada system telemetrii. Pozwala to na utrzymanie wysokiego komfortu ogrzewania pomieszczeń i szybką reakcję na zaistniałe usterki. Wszystkie węzły cieplne są wyposażone w ciepłomierze pozwalające na precyzyjne rozliczanie ilości dostarczonego do odbiorcy ciepła, a duża część z nich została włączona w system zdalnego odczytu i monitoringu. Zastosowanie w węzłach cieplnych MPEC – Konin energooszczędnych pomp obiegowych o zmiennej wydajności stanowi (obok automatyki pogodowej) kolejny element, ograniczający zbędne straty energii elektrycznej dla Dostawcy i źródło oszczędności zużycia ciepła dla Odbiorcy.
W dniu 6.09.2019 r. pomiędzy ZE PAK S.A. i MPEC – Konin została podpisana wieloletnia umowa na sprzedaż ciepła dla miasta. Umowa gwarantuje bezpieczne dostawy na okres następnych 10 lat, tj. od 1 lipca 2022 r., ponieważ do tego czasu obowiązuje umowa dotychczasowa.
W wyniku przekształceń własnościowych w GK ZE PAK od 1 lipca 2022 roku stroną umowy z MPEC-Konin jest PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o. 

Sieć nr 2 

W 2009 roku w związku z likwidacją Cukrowni Gosławice, MPEC – Konin przejął obowiązek dostarczania energii cieplnej mieszkańcom osiedla Cukrownia Gosławice i wybudował nową lokalną kotłownię o mocy zainstalowanej 1,54 MW. Sieć ciepłownicza pracuje z parametrami 90/70oC. Jest to w większości stara sieć, przejęta od poprzednich właścicieli. Ma układ promieniowy.
Obiekty przyłączone są do sieci w sposób bezpośredni (bez zmiany parametrów). Wszystkie obiekty na granicy własności i eksploatacji (sieć – instalacja) wyposażone są w ciepłomierze, co wpływa na racjonalizację zużycia energii cieplnej przez odbiorców.