Informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego 

Zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) i obowiązkiem sprawozdawczym opublikowanym w  Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 22 listopada 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2554), MPEC- Konin Sp. z o.o. na podstawie danych podanych od producentów ciepła, umieszcza informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej- Konin Sp. z o.o. posiada koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła siecią ciepłowniczą nr 1 zlokalizowaną na terenie miasta Konina. Ciepło dostarczane do sieci jest wytwarzane w blokach biomasowych w Elektrowni Konin (źródło nr 1- PAK- PCE Biopaliwa
i Wodór Sp. z o.o.) oraz w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (źródło nr 2- MZGOK Sp. z o.o.) w procesach spalania odpadów komunalnych. Zatem ponad 99% energii cieplnej pochodzi z odnawialnych źródeł energii, w tym ponad 98% zostało wyprodukowane w kogeneracji,  co zapewnia, że system ciepłowniczy jest efektywny energetycznie.
Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej podana przez PAK- PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. wynosi 0,2. MZGOK Sp. z o.o. powołując się na Rozporządzenie Ministra Energii (Dz. U. 2017 poz.1912) poinformował, że wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla odpadów komunalnych nie został określony, w związku z tym współczynnik dla sieci nr 1 nie może być podany.
Suma nośnika energii cieplnej dostarczona przez wytwórców ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi 1 047 403 GJ.

L.p.

Szczegółowe informacje z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

1.

Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym

 

99,93%

Źródło nr 1 PAK- PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.– biomasa

Źródło nr 2 MZGOK Sp. z o.o. w Koninie- odpady komunalne

2.

Procentowy udział ciepła odpadowego
w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym

brak

3.

Procentowy udział ciepła pochodzącego
z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym

98,83%

4.

Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.)

 

PAK- PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o.: 0,2
MZGOK Sp. z o.o. w Koninie: brak
W Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. (poz. 1912) nie został określony współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla nośnika
- zmieszane odpady komunalne; w związku z tym współczynnik dla sieci nr 1 nie może być obliczony

5.

Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ]

1 047 403 GJ