Jak czytać fakturę za ciepło?

Opis poszczególnych pozycji na fakturze za ciepło

 1. Indywidualny numer nadany każdemu Odbiorcy przez MPEC – Konin oraz nr umowy kompleksowej przesyłania, dystrybucji i sprzedaży ciepła.
 2. Nazwa oraz adres Nabywcy, na którego wystawiana jest faktura oraz adres na który jest wysyłana. 
 3. Okres rozliczeniowy (dany miesiąc), którego dotyczy faktura.
 4. Wartość netto sumy opłat w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu), którego dotyczy faktura.
 5. Aktualna stawka oraz wartość podatku VAT.
 6. Wartość brutto sumy opłat w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu), którego dotyczy faktura – kwota do zapłaty.
 7. Druk umożliwiający zapłatę faktury w banku lub na
 8. Adres obiektu, do którego dostarczane jest ciepło.
 9. Grupa taryfowa obiektu Odbiorcy. Podstawą zakwalifikowania obiektu do danej grupy taryfowej jest granica własności i eksploatacji, zgodnie z zawartą umową kompleksową przesyłania, dystrybucji i sprzedaży ciepła.
 10. Wielkość mocy zamówionej przez Odbiorcę w MW dla obiektu, określona - w Karcie Obiektu będącej załącznikiem do umowy.
 11. Ilość ciepła pobranego w danym miesiącu w GJ (różnica wskazań pomiędzy odczytem licznika ciepła z bieżącego miesiąca, a odczytem licznika z poprzedniego miesiąca).
 12. Daty początkowe i końcowe określające okres rozliczeniowy dla opłat stałych.
 13. Daty początkowe i końcowe określające okres rozliczeniowy dla opłat zmiennych.
 14. Opłata za dostarczone ciepło i opłata zmienna za przesył (opłaty zmienne) – są naliczane w okresach miesiąca, w którym Odbiorca pobierał ciepło. Opłata za energię z licznika stanowi iloczyn ilości pobranego ciepła w GJ oraz stawki za jednostkę wyprodukowanego ciepła. Opłata zmienna za usługę przesyłową stanowi iloczyn ilości pobranego  ciepła w GJ  oraz stawki opłaty  zmiennej za usługę przesyłową MPEC-Konin.   
 15. Opłata stała za zamówioną moc cieplną oraz opłata stała za przesył (opłaty stałe), płacone w każdym miesiącu niezależnie od ilości pobranego ciepła. Opłata za zamówioną moc cieplną stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i ceny za zamówioną moc cieplną źródeł ciepła. Opłata stała za przesył – stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe MPEC-Konin. Opłata za zamówioną moc cieplną oraz opłata stała za przesył – są pobierane w 12 miesięcznych ratach.
 16. Dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta