Komunikat w sprawie zmian cen ciepła od dnia 1 października 2023 roku

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 1 października 2023 r. PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o., będący głównym dostawcą ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej nr 1 w Koninie, wprowadza do stosowania nowe ceny ciepła.
Taryfa PAK-PCE BiW Sp. z o.o. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 31 sierpnia 2023 r. nr OPO.4210.50.2023.MNI i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 423 (2611), co kończy ostatecznie proces rozliczeń oparty na systemie zaliczkowym.
W związku z tym, od 1 października 2023 r. dla odbiorców ciepła z grup taryfowych A1, A2, A3 i A4 obowiązywać będą następujące ceny ciepła:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto/bez VAT/ Brutto/z 23% VAT/
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
201 675,79 248 061,22
rata miesięczna
zł/MW/m-c
16 806,32 20 671,77
2. Cena ciepła zł/GJ 48,97 60,23

3.

Cena nośnika zł/m3 15,00 18,45

Stawki opłat za usługi przesyłowe pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zgodnie z art. 47 ust. 1b Ustawy Prawo energetyczne „Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do rozliczenia z odbiorcami nadpłaconych kwot za cały okres stosowania zaliczek, zgodnie z zatwierdzoną taryfą”.
O zasadach i formach rozliczeń poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Prezes Zarządu
MPEC-Konin Sp. z o.o.

Sławomir Lorek