Komunikat w sprawie nowej taryfy dla ciepła MPEC-Konin Sp. z o.o. od 01 listopada 2020r.

Szanowni Państwo.

Informuję, że od 1 listopada 2020r. MPEC – Konin Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła. Zmiana będzie skutkować średnioroczną podwyżką łącznych kosztów ogrzewania od 01-11-2020r. dla odbiorców ciepła:
- z sieci nr 1 (m. Konin) o 1,75%.
- z sieci nr 2 (os. Cukrownia Gosławice) o 1,35%.
Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 listopada 2020r.:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4 A5

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 71 117,98 58 816,99 72 400,49 33 347,44
brutto
/z VAT/
87 475,12 72 344,90 89 052,60 41 017,35
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 5 926,50 4 901,42 6 033,37 2 778,95
brutto
/z VAT/
7 289,60 6 028,75 7 421,05 3 418,11

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 15,47 16,48 15,55 9,43
brutto
/z VAT/
19,03 20,27 19,13 11,60

Ceny ciepła dla odbiorców z grup taryfowych A1, A2, A3 i A4 (ustalone na podstawie aktualnych taryf źródeł ciepła – ZE PAK S.A. i MZGOK Sp. z o.o.)  od 1 listopada 2020r.:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
124 268,71 152 850,51
rata miesięczna
zł/MW/m-c
10 355,73 12 737,55
2. Cena ciepła zł/GJ 29,63 36,44

3.

Cena nośnika zł/m3 6,87 8,45

Nowa taryfa MPEC-Konin Sp. z o.o. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO.4210.37.2020.ASz1 z dnia 6 października 2020r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 265 (598) w dniu  6 października 2020r.
Wszelkich informacji dotyczących taryfy udziela Biuro Obsługi Klienta ul. Gajowa 1 w Koninie, tel. (63) 24 97 442  lub (63) 24 97 444 w godz. od 800 do 1500 każdego dnia roboczego.


Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek