Komunikat w sprawie nowej taryfy dla ciepła MPEC-Konin Sp. z o.o. od 1 lipca 2024r.

Szanowni Państwo.

Informuję, że od 1 lipca 2024r. MPEC – Konin Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO.4210.81.2023.ASz1 z dnia 23 maja 2024r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 197 (2956).

SIEĆ NR 1 (m.Konin)
Powyższa zmiana skutkować będzie spadkiem średnich stawek opłat przesyłowych w sieci nr 1 o 3,02%, a w konsekwencji średnioroczną obniżką łącznych kosztów dostawy ciepła od 01-07-2024 r. dla odbiorców o 1,12%,

Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe na sieci nr 1  od 1 lipca 2024 r. wynoszą:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A1e A2/A3 A4 A4e

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 96 250,74 102 111,02 86 909,06 98 119,33 102 377,20
brutto
/z VAT/
118 388,41 125 596,55 106 898,14 120 686,78 125 923,96
rata miesięczna zł/MW/m-c          netto 8 020,90 8 509,25 7 242,42 8 176,61 8 531,43
        brutto
       /z VAT/
9 865,71 10 466,38 8 908,18 10 057,23 10 493,66

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 21,01 22,24 24,73 21,20 22,09
brutto
/z VAT/
25,84 27,36 30,42 26,08 27,17

Ceny ciepła dla odbiorców z grup taryfowych A1,A1e, A2, A3, A4 i A4e (na podstawie cen źródeł ciepła – PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. i MZGOK Sp. z o.o.) od 1 lipca 2024r. wynoszą:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto/z 23% VAT/
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
201 499,85 247 844,82
rata miesięczna
zł/MW/m-c
16 791,65 20 653,73
2. Cena ciepła zł/GJ 48,83 60,06

3.

Cena nośnika zł/m3 15,00 18,45

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na kwestie rozliczenia energii elektrycznej zużywanej na potrzeby zasilania węzłów cieplnych zmianie uległ podział odbiorców na grupy taryfowe (dotyczy grup A1 i A4). Szczegółowy opis grup prezentujemy poniżej:
Grupa A1 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, w których koszt energii ponosi odbiorca.
Grupa A1e - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, w których koszt energii ponosi sprzedawca.
Grupa A2/A3 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią nr 1 do węzłów cieplnych, będących własnością odbiorcy.
Grupa A4 – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do grupowych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, w których koszt energii ponosi odbiorca.
Grupa A4e - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest siecią ciepłowniczą nr 1 do grupowych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę, w których koszt energii ponosi sprzedawca.

SIEĆ NR 2 (osiedle Cukrownia Gosławice)
Nowa taryfa będzie skutkować spadkiem średnich stawek opłat przesyłowych w sieci nr 2 o 2,98%, a w konsekwencji średnioroczną obniżką łącznych kosztów dostawy ciepła od 01-07-2024 r. dla odbiorców o 0,39%.

Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe na sieci nr 2 dla odbiorców z grupy taryfowej A5 od 1 lipca 2024 r. wynoszą:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Netto Brutto/z 23% VAT/
1. Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową roczna
zł/MW/rok
48 187,23 59 270,29
rata miesięczna
zł/MW/m-c
4 015,60 4 939,19
2. Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ 13,61 16,74

Ceny netto wytwarzania ciepła w kotłowni pozostają na dotychczasowym poziomie.

Prezes Zarządu
MPEC-Konin Sp. z o.o.

Sławomir Lorek