Komunikat w sprawie nowej taryfy dla ciepła MPEC-Konin Sp. z o.o. od 1 listopada 2019r.

Szanowni Państwo.

Informuję, że od 1 listopada 2019r. MPEC – Konin Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO.4210.42.2019.ASz1 z dnia 10 października 2019r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 242 w dniu 10 października 2019r. Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 listopada 2019r. wynoszą:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4 A5

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 66 266,62 53 753,27 66 369,72 29 984,06
brutto
/z VAT/
81 507,94 66 116,52 81 634,76 36 880,39
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 5 522,22 4 479,44 5 530,81 2 498,67
brutto
/z VAT/
6 792,33 5 509,71 6 802,90 3 073,36

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 14,94 15,54 14,88 8,73
brutto
/z VAT/
18,38 19,11 18,30 10,74

Ceny ciepła dla odbiorców z grup taryfowych A1, A2, A3 i A4 (ustalone na podstawie aktualnych taryf źródeł ciepła – ZE PAK S.A. i MZGOK Sp. z o.o. od 1 listopada 2019r. wynoszą:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
115 949,65 142 618,07
rata miesięczna
zł/MW/m-c
9 662,47 11 884,84
2. Cena ciepła zł/GJ 28,68 35,28

3.

Cena nośnika zł/m3 6,59 8,11

Stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 listopada 2019r. wzrosną średnio o :
1. Dla odbiorców pobierających ciepło z sieci nr 1 (miasto Konin) - 4,83%,
2. Dla odbiorców pobierających ciepło z sieci nr 2 (Cukrownia Gosławice) – 4,96%.

Wprowadzenie nowej taryfy Spółki skutkować będzie średnioroczną podwyżką łącznych kosztów ogrzewania od 01-11-2019r.
- dla odbiorców ciepła z sieci nr 1 (m. Konin) o 1,53%,
- dla odbiorców ciepła z sieci nr 2 (os. Cukrownia Gosławice) o 0,72%.

Wszelkich informacji dotyczących taryfy udziela Biuro Obsługi Klienta ul. Gajowa 1 w Koninie, tel. (63) 24 97 442 lub (63) 24 97 444 w godz. od 800 do 1500 każdego dnia roboczego.


Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Stanisław Jarecki