Komunikat w sprawie nowych cen ciepła od 11 sierpnia 2022r.

Szanowni Państwo

informuję, że od 11 sierpnia 2022r. PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. (PAK-PCE BiW) jako główny dostawca ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Koninie wprowadza do stosowania nowe wyższe ceny ciepła w oparciu tzw. mechanizm zaliczkowy. Zgodnie z prawem, do czasu zatwierdzenia przez Prezesa URE Taryfy PAK-PCE BiW wytwórca ciepła stosuje ceny zaliczkowe. PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. od 01 lipca 2022r. przejął od ZE PAK S.A. Elektrownię Konin i związaną z tym działalność. PAK-PCE BiW poinformował, że wzrost cen głównie wynika z sytuacji na rynku paliw i energii (wzrost kosztów nabycia paliwa tj. biomasy). Z uwagi na wojnę na Ukrainie oraz wprowadzone sankcje gospodarcze rynek biomasy w Polsce został poddany silnej presji spowodowanej znaczącym zmniejszeniem podaży przy jednoczesnym wzroście popytu, co doprowadziło do wzrostu cen tego paliwa. Wzrost kosztów zakupu biomasy w stosunku do uwzględnionego w dotychczasowej taryfie (Taryfa ZE PAK S.A. zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 5 lipca 2021r. nr OPO.4210.11.2021.JPi i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 211 (941)) wynosi około 190%. Dodatkowym elementem wpływającym na wzrost kosztów produkcji ciepła u wytwórcy jest wzrost ceny energii elektrycznej oraz wysoki poziom inflacji. Wzrost cen ciepła PAK-PCE BiW wynosi około 120%. W związku z tym, od 11 sierpnia 2022r. dla odbiorców ciepła z grup taryfowych A1, A2, A3 i A4 obowiązywać będą następujące ceny ciepła:

Okres obowiązywania: od 11.08.2022

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto/z 5% VAT/
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
188 880,54 198 324,57
rata miesięczna
zł/MW/m-c
15 740,04 16 527,04
2. Cena ciepła zł/GJ 73,52 77,20

3.

Cena nośnika zł/m3 15,24 16,00


Stawki opłat za usługi przesyłowe MPEC-Konin Sp. z o.o. pozostają bez zmian.
Wzrost cen ciepła łącznie dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej nr 1 w Koninie od dnia 11 sierpnia 2022r. skutkować będzie średnioroczną podwyżką kosztów dostawy ciepła o 66,72%. Podane ceny są cenami zaliczkowymi i po zatwierdzeniu przez Prezesa URE Taryfy PAK-PCE BiW zostaną rozliczone.

Prezes Zarządu
MPEC - Konin Sp. z o.o.
Sławomir Lorek