O projekcie


Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina
W dniu 06-03-2018 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie Projektu „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. MPEC-Konin otrzyma w ramach realizacji Projektu 12 463 988,34 złotych. Całe przedsięwzięcie kosztować będzie około 22 385 000 PLN oprócz środków z NFOŚiGW Spółka planuje przeznaczyć na jego realizację środki własne.

W ramach przebudowy sieci ciepłowniczej w latach 2018-2021 Spółka wykona 15 zadań w zakresie średnic od Dn 40 mm do Dn 1000 mm. Łączna długość sieci objętej Projektem wynosi około 7,5 km. Przebudowa systemu ciepłowniczego Konina spowoduje jego optymalizację, tzn. dostosowanie przewymiarowanych sieci magistralnych (głównie napowietrznych) i rozdzielczych do aktualnych potrzeb. Realizacja pozwoli na: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 39 129 GJ w ciągu roku, spadek emisji gazów cieplarnianych o 6 624 Mg/rok; poprawi hydraulikę sieci ciepłowniczej oraz skróci czas dopływu wody ciepłowniczej do najdalej oddalonych od źródeł ciepła odbiorców.

Informacja- Dotacja z NFOŚ i GW na przebudowę systemu ciepłowniczego miasta Konina. [POBIERZ]