O projekcie

 

Projekt

Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina

Beneficjent

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o.

Zakres projektu

W ramach przebudowy Spółka wykona 15 zadań w zakresie średnic od DN 40 mm do DN 1000 mm. Łączna długość sieci objętej projektem wynosi ok. 7,5 km.

Cel projektu

Optymalizacja systemu ciepłowniczego miasta Konina, tzn. dostosowanie przewymiarowanych sieci magistralnych (głównie napowietrznych) i rozdzielczych do aktualnych potrzeb.

Wskaźniki bezpośredniego rezultatu

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 39 129 GJ w ciągu roku,
  • spadek emisji gazów cieplarnianych o 6 624 Mg/rok.

Czas realizacji

2018-2023

Całkowity koszt realizacji projektu

  • 27 534 503,47 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE

  • 12 463 988,34 PLN 
  • Projekt dotyczący przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina jest finansowany w ramach  wsparcia dotyczącego działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.