Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Kto ustala i zatwierdza taryfy opłat i w oparciu o jakie zasady?

Taryfy opłat za ciepło ustalają przedsiębiorstwa energetyczne w oparciu o aktualne rozporządzenie taryfowe. Ostatnie przepisy obowiązujące te kwestie to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r.w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 2017 r. poz. 1988 z 25 października 2017 r.) Przepisy wykonawcze prawa energetycznego szczegółowo regulują sposób kalkulowania poszczególnych składników taryfy. Przypomnimy, że za moc zamówioną oraz za energię z licznika odbiorca płaci opłatę według cen ustalonych w oparciu o taryfy źródeł ciepła.  Natomiast wg taryfy MPEC-KONIN odbiorca płaci: przesyłową opłatę stałą oraz przesyłową opłatę zmienną. Taryfy opłat za ciepło zatwierdzane są przez Urząd Regulacji Energetyki.

Kto kontroluje przedsiębiorstwa energetyczne w zakresie poprawności sporządzania taryfy?

Taryfy opłat za ciepło zanim wejdą w życie są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryfy związany jest ze szczegółowa kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE stoi na straży przestrzegania przepisów, równoważy interesy stron firma ciepłownicza – odbiorca, ale przede wszystkim chroni interes odbiorcy , sprawdzając zasadność podwyżek oraz staranność sporządzenia taryfy.

W jaki sposób odbiorcy zostają poinformowani o nowych cenach i stawkach opłat?

Zgodnie z zapisem w umowie sprzedaży ciepła, w przypadku zmiany cen i stawek opłat taryfowych odbiorcę wiążą nowe stawki i ceny po upływie 14 dni i nie później niż po 45 dniach od dnia opublikowania nowych taryf w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Zwyczajowo już taryfa MPEC publikowana jest na naszej stronie internetowej www.mpec.konin.pl. dodatkowo każdemu odbiorcy indywidualnie wysyłamy wyciąg z naszej taryfy.

Czy Odbiorca może sam wyliczyć koszt ogrzewania np. za rok?

Na naszej stronie internetowej znajduje się Kalkulator pozwalający Odbiorcy wyliczyć koszt miesięczny i roczny ogrzewania na podstawie wielkości mocy zamówionej oraz zużycia ciepła.

Kiedy kończy się sezon grzewczy, kto o tym obecnie decyduje?

Zgodnie z aktualnymi przepisami oraz umową sprzedaży ciepła sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. W praktyce to najwięksi odbiorcy ciepła, czyli spółdzielnie mieszkaniowe, decydują o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego i uruchomieniu ogrzewania. W domku jednorodzinnym wygląda to tak, że po prostu odbiorca odkręca lub zakręca zawory w swoim węźle. Natomiast w imieniu mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej to właśnie spółdzielnia decyduje, kiedy włączyć oraz wyłączyć ogrzewanie mieszkań.

Jak Odbiorca ciepła powinien przygotować swoje urządzenia do kolejnego sezonu grzewczego?

Odbiorca ciepła powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego węzła i instalacji grzewczej. Warto dokonać przeglądu urządzeń i jeżeli zajdzie taka konieczność, pomyśleć o ich remoncie, aby zapewnić prawidłową pracę w następnym sezonie. Zalecamy przejrzeć filtr i usunąć ewentualne zanieczyszczenia. W przypadku kiedy węzeł wyposażony jest w odmulacz należałoby dokonać jego płukania . Zaleca się również sprawdzenie i uzupełnienie stanu izolacji. Braki należy uzupełnić , gdyż dobra izolacja wpływa na zmniejszenie strat ciepła. Warto również pamiętać, że nie należy opróżniać instalacji z wody w okresie przerwy w ogrzewaniu.

Czy możliwe jest usprawnienie istniejących już węzłów ciepłowniczych?

Odbiorca posiadający stary węzeł może rozważyć kwestię założenia automatyki pogodowej lub automatyki pokojowej, która umożliwi programowanie zadanej temperatury w pomieszczeniu na przestrzeni doby oraz tygodnia co pozwoli zmniejszyć zużycie ciepła. Zastosowanie automatyki wpływa zarówno na poprawę komfortu cieplnego w budynku oraz sprzyja racjonalnemu zużycie energii cieplej.

Gdzie odbiorca ciepła może uzyskać porady w kwestii remontu i modernizacji swojego węzła?

Chętnie doradzimy naszym klientom w kwestiach eksploatacji, modernizacji i remontu węzła. Odbiorca może nam zlecić wykonanie wszelkich usług związanych z ciepłownictwem. Mamy szeroką ofertę, naszym celem jest kompleksowa obsługa odbiorcy ciepła, a co za tym idzie oferowanie wszelkich usług związanych z ogrzewaniem. Wykonujemy nowoczesne kompaktowe węzły cieplne oraz instalacje co i cw. Przeprowadzamy również remonty i modernizacje urządzeń ciepłowniczych. W Biurze Obsługi Klienta na ul. Gajowa 1 można uzyskać informacje na ten temat.

W okresie letnim Odbiorcy często dokonują ocieplenia swoich budynków, czy w takiej sytuacji można dokonać zmiany mocy zamówionej?

Jeżeli odbiorca ociepli swój dom, może zmniejszyć wielkość mocy zamówionej. Wniosek w tym zakresie należy złożyć w terminie do końca sierpnia na następny rok kalendarzowy. Przypominamy, że wniosek zmiany mocy powinien wpłynąć w formie pisemnej. Po szczegółowe wyjaśnienia zapraszamy do naszego Biura Obsługi Klienta na ul. Gajowa 1

Kto rozstrzyga spory między Odbiorcą a MPEC w zakresie umowy ciepła?

Jeżeli do takiego sporu dojdzie i zostaną wyczerpane polubowne metody załatwienia sprawy, klient może odwołać się do instytucji i organów nadrzędnych. Organami nadrzędnymi są między innymi: Urząd Regulacji Energetyki ,Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Sądy powszechne.

Jestem mieszkańcem spółdzielni mieszkaniowej , gdzie mam kierować swoje roszczenia dotyczące ciepła?

Odbiorca ciepła w lokalu wielorodzinnym może zgłaszać usterki techniczne do konserwatora instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. MPEC ma zawartą umowę w zakresie konserwacji z większością Spółdzielni Mieszkaniowych oraz administratorami Wspólnot Mieszkaniowych. W takim przypadku usterki techniczne należy zgłaszać do Dyspozytora Sieci tel. 63 249 74 00, a ewentualne roszczenia pisemnie do przedsiębiorstwa. W zakresie rozliczeń kosztów ogrzewania wszelkie roszczenia należy zgłaszać do przynależnej Spółdzielni Mieszaniowej lub administratora budynku. Spory pomiędzy Spółdzielnią a przedsiębiorstwami energetycznymi rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zaś kwestie sporne pomiędzy indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych a zarządzającym bądź właścicielem tego budynku można kierować do rzeczników konsumentów.

Czy odbiorca ma prawo domagać się bonifikat od dostawcy ciepła? W jakiej sytuacji?

Jeżeli dojdzie do zakłócenia pracy źródeł, sieci cieplnej lub urządzeń ciepłowniczych powodującego przerwę w dostarczaniu energii cieplnej można ubiegać się o bonifikaty. Jednak przerwa lub ograniczenie musi trwać powyżej 24 godzin lub w przypadku kilku przerw łącznie 48 godzin w ciągu miesiąca. Bonifikata nie dotyczy okresu planowanej corocznej letniej przerwy remontowej. Dostawca nie udziela również bonifikaty w przypadku wstrzymania dostawy ciepła z winy odbiorcy. Szczegółowe zasady udzielania bonifikat określa zawarta z każdym z Państwa umowa sprzedaży ciepła.

Co grozi odbiorcy za nielegalny pobór ciepła?

Nielegalny pobór ciepła jest w naszym mieście zjawiskiem raczej marginalnym. Jednak niekiedy zdarzały się takie sytuacje. Należy tu podkreślić, że konsekwencje nielegalnych działań są dla klienta bardzo dotkliwe i naprawdę nieopłacalne. Nielegalny pobór ma miejsce wtedy, gdy Odbiorca pobiera ciepło z pomięciem układu pomiarowego, w przypadku dokonania w liczniku uszkodzeń powodujących jego nieprawidłowe działanie a także w przypadku pobierania ciepła bez zawarcia umowy. Zgodnie z przepisami, za okres nielegalnego poboru ciepła przyjmuje się okres udowodnionego poboru a w przypadku braku możliwości jego udowodnienia jeden rok od czasu jego stwierdzenia. Za nielegalny pobór ciepła Odbiorca jest obciążany opłatą w wysokości dwukrotnych cen i stawek określonych w taryfie za cały okres udowodnionego nielegalnego poboru (najczęściej za cały rok). W przypadku kiedy ciepło jest pobierane bez zawartej umowy dostawca ma prawo obciążyć Odbiorcę w wysokości pięciokrotnych stawek określonych w taryfie.

Czy Odbiorca ma obowiązek wpuszczać pracowników MPEC na teren swojej posesji oraz do pomieszczeń w których znajduje się węzeł?

Tak. Odbiorca ma obowiązek umożliwić na każde wezwanie upoważnionym pracownikom dostawcy (wraz z niezbędnym sprzętem) wstęp na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność dostawcy. Dostawca ma również prawo w każdej chwili do badań, pomiarów oraz kontroli urządzeń, w tym także kontroli układów pomiarowych.

Wstrzymano dostawę ciepła do mojego budynku z powodu zaległości w opłatach za ciepło. Należność już uregulowałem i chce mieć ponownie włączone ciepło. Czy będę ponosił jakieś dodatkowe opłaty?

W tym przypadku wstrzymanie dostawy ciepła miało miejsce z winy Odbiorcy. Wznowienie nastąpi oczywiście po opłaceniu wszelkich zaległości w opłatach wraz z odsetkami. Odbiorca zostanie obciążony również za ponowne wznowienie dostawy wg stawki określonej w aktualnej taryfie.  W przypadku przerwy w dostawie ciepła ponad 180 dni wznowienie dostawy ciepła nastąpi po ponownym określeniu technicznych warunków przyłączenia i po ich realizacji.

Stwierdzam, że w moim obiekcie jest za zimno. Podejrzewam, że jest to spowodowane zbyt niskimi parametrami wody sieciowej. Jak mogę to sprawdzić?

W tej sytuacji radzimy zajrzeć do umowy sprzedaży ciepła, której integralną częścią jest tzw. Karta Obiektu oraz tabela regulacyjna. W tabeli regulacyjnej podane są dla każdego obiektu temperatury zasilania oraz powrotu czynnika grzewczego przy danych temperaturach otoczenia. Należy zaznaczyć, że zgodnie z umową dopuszczalne jest średnie odchylenie temperatury wody zasilającej +2/- 5 % na przestrzeni 24 godzin, pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną, z tolerancją +/- 7 %.

Komu zgłaszać przypadki niewłaściwych parametrów oraz awarie?

Takie problemy należy zgłaszać dyżurującemu całodobowo dyspozytorowi sieci tel. 63 24-97-400. Zadaniem dyspozytora sieci jest bieżące monitorowanie całego systemu ciepłowniczego, czuwanie nad właściwymi parametrami, bieżące reagowanie na wszelkie awarie. Problemy tego typu oraz reklamacje Odbiorcy ciepła mogą również zgłaszać w naszym Biurze Obsługi Klienta na ul. Gajowa 1. tel. 63 24-97-442.

W jakim czasie Odbiorca może oczekiwać załatwienia interwencji, skargi lub reklamacji?

Obowiązujące nas standardy dotrzymywania terminów udzielenia informacji odwrotnej zależą od rodzaju sprawy z którą klient zgłosi się do nas. I tak na żądanie Odbiorcy udzielimy w ciągu:

 • 12 godzin - informacji telefonicznej o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła 
 • 7 dni - informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła 

Terminy odpowiedzi na interwencje, skargi i reklamację składane przez odbiorców :

 • 12 godzin - informacje i odpowiedzi telefoniczne na interwencje i skargi lub informacje o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia, 
 • 14 dni - odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i reklamacje składane na piśmie oraz odpowiedzi na problemy zgłoszone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz, 
 • 30 dni - odpowiedzi pisemne na interwencje, skargi i reklamacje odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

Co to jest zamówiona moc cieplna?

Trudno w tym momencie nie podać definicji mocy określonej w przepisach. Ponieważ każda próba kolejnego zdefiniowania tego zagadnienia będzie mało precyzyjna. I tak ustawodawca określił:

zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

 • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, 
 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 
 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, Dla naszej strefy klimatycznej warunki obliczeniowe stanowi temperatura powietrza atmosferycznego -180 C.

Jak określić wielkość mocy zamówionej dla swego domu. Od czego ta wielkość zależy?

Tego rodzaju dane powinny się znajdować w dokumentacji budowlanej obiektu. Wielkość mocy zamówionej danego obiektu zależy od wielu elementów. Przede wszystkim od zastosowanej technologii budowy, a więc materiałów z jakich dom został wybudowany, rodzaju zastosowanego ocieplenia, stolarki okiennej. Kolejnym istotnym czynnikiem jest wielkości domu oraz temperatury jaką dany odbiorca chce w domu utrzymywać. Jeżeli ktoś ma kłopot z określeniem mocy zamówionej służymy poradą w tym zakresie. Ostateczna deklaracja należy zawsze do klienta.

W jaki sposób można zmieniać wielkość zamówionej mocy. Z czym taka zmiana się wiąże?

Zgodnie z umową sprzedaży ciepła, moc zamówioną można zmienić raz w roku. Deklaracje zmiany mocy należy złożyć koniecznie w formie pisemnej, w terminie do końca sierpnia na następny rok kalendarzowy. Rezultatem zmiany mocy zamówionej będzie przygotowanie przez naszą firmę nowej Karty Obiektu, która jest załącznikiem do umowy sprzedaży ciepła. Na przełomie roku, w węźle obiektu dokonamy wymiany kryzy, która ograniczy przepływ do aktualnie zamówionej mocy. Inaczej mówiąc odbiorca nie będzie mógł pobrać mocy większej niż zamówił. Konsekwencją zamówienia zbyt małej mocy może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej w okresie całego w roku kalendarzowego, na który dana wielkość mocy została zamówiona.

Czy jeżeli przekroczę zamówioną moc cieplną zapłacę jakąś karę?

Nie stosujemy kary za przekroczenie mocy zamówionej. Stosujemy ograniczniki przepływu (kryzy), które mają za zadanie uniemożliwiać przekraczanie mocy poza aktualnie zamówioną. Jeżeli jednak zdarzy się, że odbiorca przekroczy wielkość zamówionej mocy, dostawca ma prawo naliczać od następnego miesiąca opłaty wyższe opłaty tj. w wysokości wynikającej z mocy wyższej, a wynikającej z przekroczenia. Rzadko z tego korzystamy. W tego typu przypadkach informujemy odbiorcę o przekroczeniu mocy i albo sam wnioskuje o jej zwiększenie, albo ograniczamy przepływ do wielkości wynikającej z mocy zamówionej. Przypominamy w tym miejscu, że aktualnie zamówiona przez Odbiorcę moc, oraz wynikający z niej maksymalny przepływ obliczeniowy określone są w Karcie Obiektu stanowiącej załącznik do umowy sprzedaży ciepła.

Czy przedsiębiorstwo ciepłownicze może mi narzucić wielkość mocy zamówionej?

Przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mogą narzucać odbiorcy wielkości zamówionej mocy. Określenie wielkości mocy zamówionej jest prawem i obowiązkiem odbiorcy. Zadaniem naszym jest zapewnić ciągłą dostawę parametrów wody grzewczej stosownie do zamówionej mocy i to czynimy.

Czy możliwe jest dokonanie zmian w umowie przez telefon np. czy mogę telefonicznie zmienić moc zamówioną?

Każda zmiana w umowie sprzedaży ciepła wymaga formy pisemnej, jest to zapisane w treści umowy. Również zmianę mocy dokonuje się zgodnie z zapisami umowy. W tym celu Odbiorca składa pisemny wniosek o zmianę mocy zamówionej.

Odziedziczyłem dom, poprzedni właściciel zmarł. Okazało się, że są zaległości z tytułu dostawy ciepła. Czy muszę je uregulować?

Spadkobierca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należności, nie uregulowanych przez zmarłego, wynikających z umowy sprzedaży ciepła.

Przepisałem swój dom na syna i to on jest teraz właścicielem, czy powinienem informować o tym MPEC- Konin?

Tak, gdyż przedsiębiorstwo ciepłownicze zawiera umowę sprzedaży ciepła z właścicielem posesji. Jeżeli ma miejsce przepisanie własności domu z rodziców na dzieci, należy dopełnić formalności , tj. zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w celu przepisania umowy sprzedaży ciepła na aktualnego właściciela. Nowy właściciel obiektu powinien okazać tytuł prawny do posesji inaczej mówiąc udokumentować, że jest jego właścicielem.

Planuję sprzedać dom , który podłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej, mam więc zawartą umowę z MPEC. Jakich formalności powinienem dokonać, żeby rozwiązać umowę sprzedaży ciepła?

Możliwe są tu dwie sytuacje:

Pierwsza ma miejsce wtedy, gdy nowy właściciel będzie również korzystał z ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej Jest to sytuacja najbardziej korzystna dla każdej ze stron, ponieważ poprzedniego właściciela nie obowiązuje okres wypowiedzenia, umowa będzie kontynuowana. W celu dopełnienia formalności sprzedający oraz kupujący dom powinien zgłosić się do naszego Biura Obsługi Klienta. Poprzedni odbiorca wypowiada umowę a nowy właściciel domu wnioskuje o zawarcie umowy. Sprzedający oraz nabywca określają datę przepisania umowy . Na ten dzień odczytujemy licznik ciepła i dokonujemy końcowego rozliczenia za ciepło sprzedającego dom. 

Druga z możliwych sytuacji ma miejsce gdy następny właściciel nie zamierza korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej lub planuje zawrzeć umowę później. W takiej sytuacji osoba sprzedająca dom, będąca stroną umowy, wypowiada umowę sprzedaży ciepła. Po upływie okresu wypowiedzenia następuje trwałe odcięcie od sieci. 

Czy muszę wpuścić pracowników MPEC-KONIN, którzy pojawiają bez uprzedniego zapowiedzenia na kontrolę licznika?

Tak. Pracownicy MPEC-KONIN maja prawo dokonać bez zapowiedzi, kontroli urządzenia pomiarowego w węźle odbiorcy. Zagwarantowane jest to w obowiązujących przepisach oraz umowie sprzedaży ciepła. Odbiorca ma obowiązek umożliwić taką kontrolę. Pracownicy MPEC powinni okazać się pisemnym upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli.

Zauważyłem że licznik ciepła nie działa co powinienem zrobić?

Niezwłocznie zgłosić zauważoną usterkę w pracy licznika do Biura Obsługi Klienta tel.63 24-97-442 lub Dyspozytora Sieci tel. 63 24-97-400.

Czy odbiorca ma prawo zakwestionować wskazania licznika ciepła?

Tak. Zapisane jest to w umowie sprzedaży ciepła. W takim przypadku pracownicy MPEC-u dokonują sprawdzenia urządzenia pomiarowego poprzez oględziny oraz wykonanie podstawowych pomiarów na miejscu u odbiorcy. W przypadku potwierdzenia niesprawności MPEC dokonuje naprawy na swój koszt. Natomiast w przypadku nie potwierdzenia nieprawidłowego działania licznika i dalszego kwestionowania jego wskazań przez odbiorcę licznik może zostać zdemontowany i wysyłany do sprawdzenia przez upoważnioną do takich badań jednostkę. Jeżeli badania sprawdzające wykażą wadliwe naliczanie energii cieplnej, odbiorca ma prawo do korekty wskazań ciepłomierza a koszty legalizacji licznika pokrywa MPEC. Jeżeli natomiast badania sprawdzające wykażą, że jego wskazania są prawidłowe, koszty sprawdzenia i legalizacji pokrywa odbiorca ciepła.

Zdemontowano w moim węźle licznik i zabrano do legalizacji. Jak będę rozliczny za ten okres?

Zużycie ciepła w tym okresie jest naliczane w sposób ryczałtowy, zgodny z treścią umowy sprzedaży ciepła. Wielkość ryczałtu w zł obliczana jest na podstawie wzorów ściśle ustalonych w przepisach. Wyliczenie to nie odbiega zasadniczo od rzeczywistych zużycia ciepła w danym okresie, ale nie jest tak precyzyjne jak wskazania licznika ciepłą.

Na czym polega legalizacja liczników?

Legalizacja polega na sprawdzeniu, a właściwie potwierdzeniu klasy dokładności licznika ciepła. Wiąże się to z koniecznością demontażu u każdego z odbiorców liczników ciepła, a następnie ponowny jego montaż po legalizacji. Samej legalizacji dokonuje specjalny do tego powołany urząd państwowy. Legalizacja liczników w wymaganym terminie jest gwarancją poprawności ich wskazań.

Dlaczego na fakturze za ciepło pojawią się aż cztery pozycje?

Razem z nowym prawem energetycznym od 1999 roku zmienił się system rozliczania i pobierania opłat za ciepło. Do dnia dzisiejszego ustawodawca wprowadzał wielokrotne zmiany w prawie energetycznym, w konsekwencji czego przedsiębiorstwa ciepłownicze musiały za każdym razem dostosowywać swoje taryfy do aktualnie obowiązujących przepisów. Aktualnie cena za ciepło składa się z czterech elementów. Omówimy po kolei wszystkie pozycje, które znajdują się na fakturze za ciepło. Pierwsze dwa składniki odbiorca płaci według cen ustalonych w oparciu o taryfy źródeł ciepła tj: Elektrowni Konin- Zespółu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. oraz Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK) - Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Należy zaznaczyć, że taryfy źródeł ciepła podobnie jak taryfa MPEC-KONIN są każdorazowo zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki.

 • Opłata za zamówioną moc cieplną. Jest to element stały opłat za ciepło. W przepisach określono, że opłata za zamówioną moc cieplną jest opłatą roczną pobieraną w 12 miesięcznych ratach. Jej sumaryczna wartość na fakturze dla danego odbiorcy, zależy od wielkości zamówionej przez niego mocy. 
 • Opłata za energię z licznika. Stanowi część zmienną opłaty za ciepło. Jej comiesięczna wysokość zależy od ilości zużytych jednostek ciepła - GJ. Stan wskazań licznika ciepła odczytywany jest co miesiąc i pojawia się na fakturze każdego odbiorcy. 

Pobrane od odbiorcy w/w opłaty są przeznaczone na zakup ciepła od wytwórcy ciepła. Kolejne dwa składniki pobierane są za usługę przesyłową świadczoną przez MPEC tj. dostarczenie ciepła od wytwórcy do obiektu odbiorcy. Opłaty są naliczane zgodnie z obowiązującą taryfą dystrybutora ciepła, a więc MPEC-KONIN Sp. z o.o.

 • Przesyłowa opłata stała Jak sama nazwa wskazuje jest częścią stałą opłaty za przesył. Sposób naliczania jest tu podobny jak w opłacie za moc zamówioną. Jest to również opłata roczna pobierana i w 12 miesięcznych ratach. Dlatego jej wysokość na fakturze (w ramach danej taryfy) , co miesiąc jest taka sama. Sumaryczna jej wartość na fakturze zależy od wielkości zamówionej mocy cieplnej. 
 • Przesyłowa opłata zmienna. Jest to zmienna część opłaty za przesył, obliczana od każdej jednostki zużytego ciepła, czyli od każdego GJ. Wysokość tej pozycji na fakturze, zależy od wskazań licznika ciepła. 

Podsumowując krótko kwestie wieloczłonowości opłat za ciepło należy podkreślić, iż intencją ustawodawcy było pokazanie komu i ile oraz za co odbiorca płaci.

Mieszkam w bloku i za ciepło płacę zaliczkowo przez cały rok, dlaczego?

Zarządzający lub właściciel budynku wielolokalowego (np. spółdzielnia mieszkaniowa) kupujący ciepło od przedsiębiorstwa energetycznego płaci temu przedsiębiorstwu za dostarczone ciepło zgodnie z taryfą przedsiębiorstwa energetycznego, zatwierdzoną przez Prezesa URE. Taryfa natomiast zobowiązuje do wnoszenia comiesięcznych opłat za ciepło. Z kolei ustalanie wysokości i częstotliwości wnoszenia przez indywidualnych odbiorców w lokalach zaliczkowych opłat za ciepło należy do zarządzającego lub właściciela budynku wielolokalowego (np. zarządu spółdzielni mieszkaniowej). Jednak ostatecznego rozliczenia za ciepło zarządzający lub właściciel budynku wielolokalowego powinien dokonać w oparciu o koszty zakupu ciepła od przedsiębiorstwa energetycznego.