Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegane jako firma przeciwna nadużyciom i korupcji w sposobie prowadzenia swojej działalności.
Wszyscy pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin
Sp. z o.o. są zobowiązani do przestrzegania niniejszej polityki, czego dowodem jest podpisanie stosownego oświadczenia.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1
Celem niniejszej Polityki przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o., zwanej dalej „Polityką”, jest promowanie kultury organizacyjnej, ułatwiającej zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych, oszustw oraz przestępstw o charakterze korupcyjnym, jak również dążenie do zwiększenia świadomości problemu korupcji oraz stałego doskonalenia kluczowych procesów zarządczych. Celem powyższych działań jest skuteczna ochrona reputacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. oraz stworzenie efektywnych mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym.

§ 2
1. Niniejsza Polityka pozostaje w zgodności z zewnętrznymi uregulowaniami prawnymi oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o., w tym w szczególności z postanowieniami Kodeksu Etyki.
2. Ilekroć w postanowieniach Polityki jest mowa o:
     a. Spółce – należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o.,
     b. Prezesie Zarządu – należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o.,
     c. pracowniku – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o., zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę, jak również pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
     d. interesancie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym reprezentującą organy i jednostki samorządu terytorialnego, organy i instytucje rządowe, partnerów rynku pracy, instytucje dialogu społecznego, beneficjentów, etc.) lub osobę fizyczną reprezentującą osobę prawną, która załatwia sprawę lub współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o.,
     e. nadużyciu finansowym – należy przez to rozumieć jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie działania dotyczące:
          i. wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych
          ii. lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów celem sprzeniewierzenia lub bezprawnego zatrzymania środków z budżetu Spółki, a także środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub z budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, będących w dyspozycji Spółki,
         iii. nieujawnienia informacji z naruszeniem określonych zobowiązań, w tym samym celu,
          iv. niewłaściwego wykorzystania środków do celów innych niż te, na które zostały początkowo przyznane, w wyniku którego dopuszczająca się go osoba odnosi nieuprawnione dla siebie, osoby bliskiej lub osoby trzeciej korzyści, lub którego rezultatem są nieuzasadnione straty ponoszone przez Spółkę. Korzyści lub straty mogą mieć charakter finansowy, materialny lub niematerialny.
     f. nieprawidłowości – należy przez to rozumieć każde naruszenie przepisu prawa krajowego lub unijnego, wynikające z działania lub zaniechania działania przez pracownika, które spowodowało lub mogłoby spowodować szkodę dla środków budżetu Spółki, budżetu państwa, ogólnego budżetu Unii Europejskiej lub budżetów przez nią zarządzanych albo przez zmniejszenie lub utratę dochodów albo przez nieuzasadniony wydatek; podstawowym czynnikiem odróżniającym nadużycie finansowe od nieprawidłowości są działania intencjonalne, zamiar,
     g. korupcji – za Wytycznymi dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy pn. Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych jest to nadużycie stanowiska (publicznego) dla korzyści prywatnych; zgodnie z art. 1 ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, należy przez to rozumieć czyn:
          i. polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
          ii. polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
          iii. popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;
          iv. popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie,
      h. korzyści majątkowej – należy przez to rozumieć każde dobro, które jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, a jego wartość da się wyrazić w pieniądzu; korzyścią tą może być nie tylko przyrost majątku, ale i wszystkie korzystne umowy (np. pożyczka udzielona na preferencyjnych warunkach, darowizna, zwolnienie z długu, wygranie przetargu),
      i. korzyści osobistej - należy przez to rozumieć świadczenie o charakterze niemajątkowym, polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje (np.: obietnica awansu lub zawarcie innej korzystnej umowy, ograniczenie obowiązków zawodowych, przyjęcie na praktykę, na staż, wysłanie na zagraniczne stypendium, wykreowanie korzystnego wizerunku w mediach),
      j. konflikcie interesów - należy rozumieć jako zależności (finansowe, rodzinne, przyjacielskie, towarzyskie i biznesowe), mogące w sposób realny bądź potencjalny wpływać na treść urzędowych zachowań (działań lub decyzji) w sposób rodzący wątpliwości, co do ich bezstronności. Konflikt interesów to relacja miedzy dwoma interesami np. interesem publicznym a interesem prywatnym, ale jedynie wtedy, gdy rzecznikiem obu jest ten sam podmiot. Zgodnie z art. 57 ust. 2 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Unii Europejskiej (rozporządzenie nr 966/2012), konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronnie obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub osoby uczestniczącej w wykonywaniu budżetu oraz zarządzaniu budżetem, w tym w działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli budżetu, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z odbiorcą. Zgodnie z art. 24 dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, przez konflikt interesów należy rozumieć każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć
na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
    k. oszustwie – jest to przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzania mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo spowodowania jej błędu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków nadużyć finansowych, jak również sytuacji, w których istnieje podejrzenie zaistnienia nadużycia finansowego.


2. MECHANIZMY PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM FINANSOWYM I KORUPCJI.

§ 4
1. Najważniejszym elementem skutecznej strategii walki z nadużyciami i korupcją jest promowanie w Spółce uczciwych, przejrzystych i klarownych zasad postępowania.
2. Władze Spółki: Prezes Zarządu oraz kierownictwo dając wzór uczciwego postępowania, będą egzekwować od pracowników znajomość procedur informowania przełożonych o swoich podejrzeniach związanych z przejawami nadużyć i korupcji, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej dyskrecji, tak aby czyniący to pracownicy nie czuli się szykanowani.
3. Kierownictwo Spółki dba o ścisłe określanie pracownikom zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności, w taki sposób, aby nie było dowolności w określaniu sposobu pracy czy procedowania:
   a. podejmowanie wiążących decyzji, czy praca nad jednostkowym zagadnieniem oraz realizacja czynności kontrolnych przez pracowników u interesantów
nie może być wykonywana przez jedną osobę,
   b. co najmniej dwóch pracowników powinno być odpowiedzialnych
za rozpatrywanie kwestii problematycznych,
4. W celu podnoszenia świadomości z zakresu identyfikacji i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji, Spółka realizuje obowiązki informacyjne, a w szczególności podejmuje następujące działania:
   a. prowadzi działania informacyjne dotyczące nadużyć finansowych i korupcji,
   b. informuje pracowników o przyjętych zasadach zwalczania nadużyć finansowych poprzez wewnętrzne systemy komunikacji (m.in. poczta e-mail, spotkania kadry kierowniczej, spotkania z pracownikami) w celu podniesienia świadomości w kwestii realizowanej przez Spółkę polityki przeciwdziałania
i zwalczania nadużyć finansowych, rozpoznawania oznak nadużyć finansowych oraz reagowania na tego typu działania,
   c. informuje interesantów Spółki o przyjętej polityce przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych podczas spotkań roboczych oraz szkoleniowych,
5. Spółka wdraża i upublicznia na stronie internetowej mechanizm umożliwiający zgłaszanie przypadków, w których podejrzewa się wystąpienie nieuczciwego zachowania.
6. Spółka zobowiązana jest brać pod uwagę wszystkie sygnały ostrzegawcze odnoszące się do wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego. W tym celu został wprowadzony Rejestr sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych stanowiący załącznik do niniejszej Polityki (Załącznik Nr 1).


§ 5
1. Spółka działa w sposób jawny i przejrzysty, a podejmowane przez nią działania znajdują pełne uzasadnienie prawne i faktyczne.
2. Spółka realizuje zadania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w celu poprawy jakości wykonywanych zadań oraz zwiększenia poprawności
i efektywności pracy wprowadza dodatkowe uregulowania wewnętrzne.
3. Stworzone w Spółce systemy zarządzania i kontroli zapewniają zapobieganie nieprawidłowościom, nadużyciom finansowym oraz ich wykrywanie
i korygowanie, jak również odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami.
4. W Spółce istnieje system kontroli wewnętrznej, w skład którego wchodzą następujące mechanizmy:
   a. regulaminy, instrukcje i procedury wewnętrzne, które w sposób znaczący wpływają na ograniczenie ryzyka zachowań korupcyjnych, naruszenia etyki zawodowej, przeciwdziałają nadużyciom i stanowią jeden z elementów realizowanej kontroli:
      i. w zakresie polityki kadrowej obowiązują zapisy zawarte w:
         • Regulaminie Organizacyjnym Spółki,
         • Regulaminie Pracy,
      ii. w zakresie dbałości o stały rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności realizowane poprzez szkolenia,
      iii. w zakresie realizowania postępowań o zamówienie publiczne i zawierania umów zawarte w Instrukcji udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC-Konin Sp. z o.o.,
      iv. w zakresie kształtowania etycznej postawy pracowników oraz pozytywnego wizerunku jednostki zawarte w Kodeksie etyki MPEC-Konin Sp. z o.o.
      v. w zakresie realizacji i udokumentowania operacji gospodarczych zawarte w Polityce rachunkowości,
      vi. w zakresie przyjmowania, rejestrowania i obiegu korespondencji w Instrukcji kancelaryjnej MPEC-Konin Sp. z o.o.,
b. bieżąca kontrola wewnątrz Spółki polegająca m.in. na kontroli pionowej sprawowanej w trybie bezpośredniego nadzoru przez kierowników wszystkich szczebli zarządzania w stosunku do podległych im pracowników, samokontroli sprawowanej przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności, weryfikacji dokumentacji w oparciu o zasadę „dwóch par oczu”,
c. zapewnienie rozdzielności funkcji i odpowiednie przypisanie odpowiedzialności; w Spółce szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie prawidłowej rozdzielności funkcji odnośnie procesów związanych z oceną projektów, weryfikacją wniosków o płatność i kontrolą projektów. Podział funkcji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określony został w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.


3. ZASADY DZIAŁAŃ ANTYKORUPCYJNYCH.

§ 6
1. Pracownicy przy wykonywaniu obowiązków służbowych powinni działać zgodnie z przyjętą w Spółce etyką zawodową, określoną w Kodeksie etyki MPEC-Konin Sp. z o.o., tj. działać praworządnie, traktować odbiorców swoich usług bezstronnie, wykonywać swoje obowiązki na najwyższym poziomie profesjonalizmu.
2. Pracownicy Spółki powinni jednakowo traktować wszystkich uczestników postępowań, przy udzielaniu zamówień publicznych, odcinając się od jakichkolwiek wpływów i nacisków.
3. Pracownicy nie mogą żądać i przyjmować jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych.
4. Pracownicy swoje obowiązki powinni wykonywać rzetelnie i bezstronnie, rozpatrywać sprawy interesantów zgodnie z prawem i przewidzianą procedurą działania, dbać o terminowe, prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym wykonywanie zadań, racjonalnie gospodarować publicznymi środkami finansowymi, środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz innymi środkami zagranicznymi, a w kontaktach z interesantem powinni być taktowni, uprzejmi, życzliwi i dbać o rzetelną obsługę interesanta.

4. PRZYJMOWANIE PREZENTÓW.
§ 7
1. Pracownikom Spółki zabrania się przyjmowania jakichkolwiek prezentów
od interesantów.
2. Zasada ta nie dotyczy materiałów promocyjnych i informacyjnych:
   a. przekazanych przez interesantów,
   b. otrzymanych wraz z materiałami szkoleniowymi przez uczestników szkoleń.
3. Za materiały, o których mowa w ust. 2 należy uznać w szczególności:
   a. druki i foldery,
   b. płyty CD, DVD i pendrive z materiałami,
   c. materiały biurowe (w tym między innymi: kalendarze i długopisy) powszechnie przekazywane w formie swoistej reklamy i promocji.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH.
§ 8
1. Prezes Zarządu, w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Spółce, odpowiada w szczególności za:
   a. tworzenie środowiska pracy wolnego od jakichkolwiek przejawów nadużyć finansowych, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom oraz minimalizację
ich negatywnych skutków,
   b. zapewnienie skutecznego, efektywnego i adekwatnego systemu kontroli,
   c. stworzenie skutecznej polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji,
   d. podnoszenie poziomu świadomości pracowników na temat nadużyć finansowych,
   e. raportowanie do właściwych instytucji o podejrzeniu wystąpienia nadużyć finansowych oraz dopilnowanie, by zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw było niezwłocznie przekazywane właściwym organom ścigania.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy, w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Spółce, odpowiadają w szczególności za:
   a. budowę środowiska pracy wolnego od jakichkolwiek przejawów nadużyć finansowych, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom oraz minimalizację ich negatywnych skutków,
   b. kształtowanie pożądanej kultury etycznej; Kierownik/pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy powinien być szczególnie uwrażliwiony i czujny wobec wszystkich przejawów nieprawidłowości, występowania nietypowych zdarzeń i łamania przyjętych zasad w obszarze, za który odpowiada,
   c. zapewnienie skutecznego, efektywnego i adekwatnego systemu kontroli
w obszarze ich odpowiedzialności,
   d. zapobieganie i identyfikowanie nadużyć finansowych,
   e. zapewnienie należytej staranności i wdrażania działań zapobiegawczych w przypadku wykrycia nadużyć finansowych lub korupcji,
   f. podejmowanie działań naprawczych.


6. SPOSOBY ZACHOWAŃ W SYTUACJACH KORUPCYJNYCH, ZGŁASZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH.
§ 9
1. Prezes Zarządu zarządza przypadkami wykrytych nadużyć, oszustw oraz korupcji
w oparciu o przepisy prawa krajowego i wspólnotowego właściwe dla zakresu zidentyfikowanych nieprawidłowości.
2. Postępowanie pracownika, wobec którego podjęto próbę skorumpowania:
   a. w przypadku, gdy interesant, wobec którego wykonywane są czynności służbowe, sugeruje „załatwienie w inny sposób sprawy’’, z którą przyszedł do Spółki, należy zdecydowanie poinformować go, że takie zachowanie może być potraktowane jako przestępstwo przekupstwa (lub może mieć znamiona korupcji),
   b. w razie kontynuowania przez osobę zachowania świadczącego o woli wręczenia korzyści majątkowej albo jej obietnicy, należy poprosić o dokładną interpretację jej zachowania, pytając „Co Pan/i przez to rozumie/proponuje?”. Sama sugestia, by np. „sprawę załatwić w inny sposób”, nie daje wystarczających podstaw do stwierdzenia, że doszło do próby korupcji. Karalne jest bowiem usiłowanie (próba wręczenia korzyści), sprawstwo (wręczenie lub obietnica korzyści) oraz podżeganie (nakłanianie do przyjęcia korzyści lub jej obietnicy); wskazana jest w takiej sytuacji obecność osoby trzeciej – innego pracownika, celem potwierdzenia przebiegu zdarzenia, a w razie jednoznacznego zachowania interesanta, wskazującego na zamiar wręczenia korzyści, pracownik powinien traktować tę sytuację jako fakt zaistnienia przestępstwa korupcyjnego,
   c. w opisanej sytuacji w pkt. 1 oraz 2a i 2b, pracownik powinien podjąć niżej wymienione czynności:
      i. powiadamia o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego lub osobę zastępującą i równocześnie informuje interesanta, że dopuścił się popełnienia przestępstwa,
      ii. bezpośredni przełożony lub jego zastępca niezwłocznie powiadamia
o zdarzeniu Prezesa Zarządu, który z kolei zawiadamia organy ścigania, np. CBA, Policję (Art. 304 § 2 k.p.k.),
      iii. w przypadku, gdy nastąpiło wręczenie korzyści, pracownik wstępnie zabezpiecza miejsce przestępstwa (np. poprzez zamknięcie pomieszczenia) i dowody przestępstwa, w sposób uniemożliwiający zatarcie ewentualnych śladów, np. linii papilarnych, w miarę możliwości używa rękawiczek albo innych zabezpieczeń przed utratą śladów,
      iv. pracownik niezwłocznie opisuje zdarzenie w notatce służbowej, zawierającej w miarę możliwości odpowiedzi na tzw. siedem złotych pytań (kto? co? gdzie? kiedy? w jaki sposób? czym? dlaczego?),
      v. pracownik wykonuje czynności w obecności osoby trzeciej, tj. innego pracownika, co jest szczególnie ważne z uwagi na niebezpieczeństwo pomówienia przez osobę poddawaną czynnościom,
     vi. pracownik wraz z bezpośrednim przełożonym oraz z osobą, o której mowa w pkt. 1 oraz 2a i 2b, oczekuje na przybycie funkcjonariusza wezwanego organu ścigania,
    vii. dalsze czynności na miejscu zdarzenia wykonuje funkcjonariusz wezwanej służby,
   viii. w trakcie czynności funkcjonariusza śledczego urzędnik pozostaje do jego dyspozycji,
d. Prezes Zarządu, każdorazowo po zaistniałym zdarzeniu, przeprowadza stosowną analizę w celu wprowadzenia zmian organizacyjno-prawnych, zapobiegających podobnym sytuacjom w przyszłości.


7. OCHRONA PRACOWNIKA ZGŁASZAJĄCEGO NADUŻYCIA FINANSOWE
LUB KORUPCYJNE.
§ 10
1. Prezes Zarządu deklaruje ochronę i wsparcie dla pracowników, którzy będą sygnalizować nieprawidłowości zachodzące w Spółce lub ryzyko ich wystąpienia.
2. Ochronę pracownika sygnalizującego nieprawidłowości stosuje się przede wszystkim wobec pracownika działającego w dobrej wierze. Pracownik nie odpowiada za nieprawidłowości w dobrej wierze, gdy znane mu okoliczności pozwalają zakładać, że mógł on mieć szczere przekonanie
o nieprawidłowościach bądź o ryzyku ich wystąpienia. Dla wykazania dobrej wiary nie jest wymagane udowodnienie, że do nieprawidłowości doszło.
3. Nie podlegają ochronie pracownicy sygnalizujący nieprawidłowości w złej wierze.
Za zgłoszenia w złej wierze uznaje się w szczególności świadome zgłaszanie informacji nieprawdziwych.

4. Prezes Zarządu deklaruje ochronę pracownika przed działaniami odwetowymi podjętymi w związku z zasygnalizowaniem nieprawidłowości, przede wszystkim przed: bezzasadnym rozwiązaniem stosunku pracy, a także dyskontynuacją zatrudnienia w przypadku umów czasowych, bezzasadnym obniżeniem wynagrodzenia, pozbawieniem nagród lub innym pogorszeniem warunków pracy, bezzasadnym pozbawieniem możliwości awansu, uczestnictwa w szkoleniach lub innych możliwości rozwoju zawodowego. Prezes Zarządu dołoży starań, by chronić pracownika przed wykluczeniem ze strony innych pracowników.
5. Prezes Zarządu przewiduje możliwość aktywnego udziału pracownika sygnalizującego nieprawidłowość w badaniu okoliczności dotyczących sygnalizowanej nieprawidłowości, w szczególności poprzez możliwość wskazania dowodów potwierdzających lub uprawdopodabniających ww. okoliczności
oraz przedstawienie uwag do ustaleń końcowych badania.
6. Jako zasadę przyjmuje się poufność danych osobowych osoby sygnalizującej nieprawidłowość wobec pracowników Spółki oraz przełożonych. Zasadę poufności wyłącza wyraźna zgoda pracownika sygnalizującego.

8. KONFLIKT INTERESÓW.
§ 11
W celu umożliwienia obiektywnego i bezstronnego podejmowania decyzji przez pracowników niezależnie od powiązań rodzinnych, względów emocjonalnych, sympatii politycznych lub jakichkolwiek innych wspólnych interesów z interesantem, wskazuje
się działania występujące w Spółce, w realizacji których może wystąpić konflikt interesów:
1. przy realizacji postępowań o zamówienie publiczne – udział w komisji oceniającej w procedurze zamówień publicznych, powiązania rodzinne oferenta z pracownikiem Zamawiającego w przypadku wcześniejszego uzyskania zgody od przełożonego na udział w danym postępowaniu,
2. przy audycie i kontroli budżetu Spółki oraz działaniach związanych z jego zarządzaniem, przy wyborze projektów do dofinansowania,
3. przy rozpatrywaniu środków odwoławczych,

§ 12
W celu zapobiegania wystąpieniu konfliktu interesów w działalności Spółki wprowadzono mechanizmy zapobiegające ich wystąpieniu w procesach wymienionych w § 11:
1. podpisywanie przez pracowników odpowiednich deklaracji lub oświadczeń o bezstronności (w tym m.in. podpisywanie oświadczeń o zaistnieniu
lub niezaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczeń o braku konfliktu interesów w przypadku postępowań przeprowadzonych w ramach zasady konkurencyjności),
2. stosowanie zasady „wielu par oczu”,
3. weryfikowanie i zatwierdzanie zadań przez bezpośredniego przełożonego,
4. wprowadzenie procedur dotyczących postępowań o zamówienie publiczne, procedur obiegu dokumentów w Spółce, regulacji organizacyjnych, upoważnień i pełnomocnictw, procedur dotyczących szczegółowych zasad sporządzania kontroli
i obiegu dokumentów księgowych,
5. zapewnienie odpowiedniego podziału zadań pomiędzy poszczególnymi pracownikami Spółki, zgodnego z zasadą rozdziału funkcji kluczowych i mającego odzwierciedlenie w kartach stanowisk pracy;
6. prowadzenie stałej edukacji i podnoszenie świadomości pracowników Spółki w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów oraz promowanie postaw etycznych.

9. SANKCJE Z TYTUŁU NARUSZENIA POLITYKI.

§ 13
1. Wszelkie naruszenia Polityki zgłaszane są do Prezesa Zarządu.
2. Każda osoba, która nie będzie przestrzegać niniejszej Polityki lub nie zgłosi przestępczego działania, o którym wie lub które podejrzewa, podlegać będzie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
3. Bezpośredni przełożony pracownika podlega również odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeżeli wiedział lub miał podstawy podejrzewać, że pracownicy jemu podlegli rozważali lub zaangażowali się w postępowanie sprzeczne lub niezgodne z niniejszą Polityką oraz nie uczynił niczego w celu zapobieżenia takiemu postępowaniu i nie podjął odpowiednich działań naprawczych.
4. Bezpośredni przełożony zobowiązany jest do aktywnego zachęcania pracowników swojej komórki organizacyjnej do przestrzegania Polityki i nie wolno mu ignorować żadnych dowodów świadczących o możliwych jej naruszeniach.

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym funkcjonującą w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o.
wyd. 01 z dnia 25 października 2018r.