Sieci ciepłownicze

Dążąc do ograniczenia strat ciepła na przesyle i zoptymalizowania pracy sieci a także, aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość dostaw ciepła do odbiorców oraz zapewnienia wysokich standardów jakościowych, MPEC – Konin systematycznie wymienia stare sieci kanałowe na nowocześniejsze – preizolowane, optymalizując średnicę rurociągów i ich długości.
W dniu 04-08-2020r. MPEC-Konin zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie Projektu „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie” w ramach  działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ze względu na zakres, czas realizacji Projektu zaplanowano na lata 2020–2023. Zakres projektu obejmuje przebudowę sieci ciepłowniczej w ul. Leśnej, likwidację węzłów grupowych i sieci niskoparametrowych, budowę węzłów ciepłowniczych indywidualnych, budowę i przebudowę sieci wysokoparametrowych w ramach likwidacji węzłów grupowych na os. Zatorze i ul. Piłsudskiego. Zlikwidowanych zostanie łącznie 8 węzłów grupowych, a w ich miejsce powstanie 29 węzłów indywidualnych które należy połączyć z siecią nowymi przyłączami.  Łączna długość sieci objętej projektem wynosi 2,42 km, w tym długość sieci zmodernizowanej 1,15 km, a długość sieci wybudowanej 1,27 km.
Do tej pory zrealizowano przebudowę ul. Leśnej i zlikwidowano 4 węzły grupowe na osiedlu Zatorze a w to miejsce powstało 14 nowych indywidualnych węzłów cieplnych. Podłączenie tych węzłów do sieci spowodowało budowę/modernizację ok. 1,5 km nowych preizolowanych sieci i przyłączy. Roboty realizowane były na obiektach przy ul. Szeligowskiego, Wiechowicza, Różyckiego, Wieniawskiego i Moniuszki. Pozostały zakres wykonany będzie w 2023 roku.
Zrealizowane inwestycje w znacznym stopniu spowodowały zmniejszenie strat ciepła w procesie jego dystrybucji poprzez rozgrupowanie węzłów grupowych i likwidację sieci ciepłowniczych niskoparametrowych oraz przebudowę/budowę sieci wysokoparametrowych. 
W tym roku przewidywane jest także zrealizowanie zadania „I” o nazwie „Przebudowa sieci ciepłowniczej od Wiaduktu Briańskiego do budynku ZUS” i jest to zadanie zamienne dla zadania przebudowy sieci ciepłowniczej na moście nad rzeką Wartą, które wykonane zostanie wraz z przebudową mostu. Realizacja robót dofinansowana zostanie z Funduszy Europejskich dla Projektu „Przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Zakres tego zadania obejmuje wymianę kanałowej sieci ciepłowniczej DN 700 na sieć ciepłowniczą preizolowaną DN 400 na odcinku 295 mb oraz wymianę napowietrznej sieci ciepłowniczej DN 700 na sieć ciepłowniczą preizolowaną DN 350 na odcinku 92 mb. Sieci napowietrzne generują większe straty ciepła w odniesieniu do sieci podziemnych, również koszty konserwacji  sieci napowietrznej są wyższe.  Likwidacja sieci napowietrznej pozytywnie wpłynie na ograniczenie strat ciepła na przesyle na tym odcinku oraz optymalizację pracy systemu ciepłowniczego i poprawi jego funkcjonalności hydrauliczną.
Długość sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez Spółkę na dzień 31-12-2022r:

 sieć nr 1 - 161,9 km
 sieć nr 2 -     2,0 km
 łącznie  - 163,9 km

z czego blisko 96 km to sieci preizolowane, co stanowi 58,5% długości sieci. Eksploatowana sieć magistralna jest siecią napowietrzną, kanałową i preizolowaną. Niekorzystne ukształtowanie sieci oraz jej duża rozpiętość (odległość od źródła do Osiedla Sikorskiego wynosi ok.16,6 km) stanowi problem eksploatacyjny pokonywany przez służby techniczne MPEC – Konin realizujące bezawaryjną i ciągłą dostawę ciepła.

Długość eksploatowanej sieci ciepłowniczej nr 1 m. Konina w latach 1976-2022 [km]
Długość eksploatowanej sieci ciepłowniczej nr 1 m. Konina w latach 1976-2022 [km]

 

Wzrost długości sieci cieplnej wiązał się bezpośrednio z nowymi obiektami ,a więc także wzrostem kubatury ogrzewanych zasobów mieszkaniowych

Zmiany kubatury ogrzewanych obiektów w Koninie na tle zakupu energii cieplnej w źródłach
Zmiany kubatury ogrzewanych obiektów w Koninie na tle zakupu energii cieplnej w źródłach