Zmiana właściciela obiektu

Przedsiębiorstwo ciepłownicze zawiera umowę sprzedaży ciepła z właścicielem obiektu przyłączonego do sieci ciepłowniczej. Zmiana właściciela obiektu wymaga zwykle zmiany umowy sprzedaży ciepła.

Jeżeli nastąpi sprzedaż obiektu lub np. przepisanie własności domu z rodziców na dzieci, należy zgłosić się do naszego Biura Obsługi Klienta aby dopełnić niezbędnych formalności.

Nowy  właściciel obiektu powinien złożyć pisemny wniosek o zawarcie umowy oraz przedstawić tytuł prawny, inaczej mówiąc udokumentować, że jest jego właścicielem.

W przypadku sprzedaży obiektu, poprzedni właściciel powinien złożyć pisemny wniosek o rozwiązanie umowy. Możliwe są  dwa sposoby rozwiązania umowy:

  • Pierwszy ma miejsce wtedy, gdy nowy właściciel będzie korzystał z ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest to najbardziej korzystne dla każdej ze stron, ponieważ poprzedniego właściciela nie obowiązuje okres wypowiedzenia, umowa będzie kontynuowana. Sprzedający oraz nabywca obiektu określają datę przepisania umowy. Na ten dzień MPEC odczytuje licznik ciepła i dokonuje końcowego rozliczenia z poprzednim właścicielem.
  • Druga z możliwych sytuacji ma miejsce, gdy następny właściciel nie zamierza korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej lub planuje zawrzeć umowę później. W takiej sytuacji obowiązuje termin rozwiązania określony w umowie. Po upływie okresu wypowiedzenia następuje trwałe odłączenie obiektu od sieci ciepłowniczej. W tym okresie pobierane są opłaty stałe; opłata za moc zamówioną, opłata za przesył. Po rozwiązaniu umowy następuje trwałe odłączenie obiektu od sieci. W tym przypadku o ile kolejny właściciel zawnioskuje o ponowne podłączenie obiektu, będzie musiał ponieść koszty związane z ponownym podłączeniem.

Aby przepisanie umowy lub jej rozwiązanie nastąpiło bezproblemowo, proponujemy skontaktować się z naszym Biura Obsługi Klienta na ul. Gajowej 1 , Tel (63) 24-97-442 i uzyskać niezbędne informacje już na etapie planowania sprzedaży obiektu.